Sprzedaż nieruchomości

Czym jest scoring kredytowy?

0 55

Osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny, oprócz zdolności kredytowej, oceniany mają także tzw. scoring kredytowy, czyli poziom wiarygodności kredytobiorcy. Warto wiedzieć, w jaki sposób obliczany jest scoring i jak ewentualnie można go poprawić.

Im wyższy scoring kredytowy, tym większa szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego przez bank. Scoring kredytowy, występujący również pod nazwą scoring bankowy, to punktowa ocena wiarygodności wnioskodawcy, którą bada się w szczególności przy udzielaniu kredytów długoterminowych.

Bank rozpatrując wniosek o udzielenie kredytu, oblicza zdolność kredytową wnioskodawcy, bada jego historię kredytową, a także wylicza scoring kredytowy. Wszystko po to, aby ustalić, czy wnioskodawca będzie w stanie regulować zobowiązanie w terminie i czy udzielenie mu kredytu wiąże się dla banku z dużym ryzykiem. Jeśli bank uzna, że prawdopodobieństwo spłaty zobowiązania w terminie jest wysokie, klient ma większe szanse na otrzymanie kredytu.

Obliczając scoring kredytowy, banki biorą pod uwagę szereg czynników. Każdy bank może sam zdecydować, jakie czynniki będzie analizował i jak duży będzie ich wpływ na wynik końcowy. Wśród analizowanych czynników występują nie tylko czynniki ekonomiczne, finansowe i statystyczne, ale także socjologiczne, psychologiczne i demograficzne. W sektorze bankowym wyróżnia się trzy rodzaje scoringu – aplikacyjny, behawioralny i fraudowy. Scoring aplikacyjny zwykle dotyczy nowych klientów i obliczany jest w oparciu o kartę aplikacyjną, w której klient podaje dane dotyczące jego sytuacji osobistej i majątkowej. Scoring behawioralny stosowany jest w przypadku dotychczasowych klientów banku. Bank sprawdza, w jaki sposób do tej pory klient zarządzał produktami bankowymi, jaki był średni miesięczny obrót środkami na koncie oraz czy zobowiązania kredytowe były spłacane w terminie. Scoring fraudowy pozwala ocenić prawdopodobieństwo, że klient będzie skłonny do nadużyć finansowych i może łamać postanowienia umowy kredytowej.

Chociaż każdy bank ma swoją metodę wyliczania scoringu kredytowego, warto wiedzieć, jakie czynniki wpływają na ocenę wiarygodności klienta. Wśród czynników ilościowych pod uwagę brana jest wysokość miesięcznych dochodów, ilość środków na rachunkach bankowych, wartość aktualnych zobowiązań, koszty utrzymania i liczba osób na utrzymaniu wnioskodawcy. Z kolei czynniki jakościowe to m.in. wykonywany zawód, wykształcenie, sytuacja mieszkaniowa, płeć (ze względu na różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn), stan cywilny. O ile na część czynników jakościowych nie mamy wpływu, przygotowując się do aplikowania o kredyt, możemy zadbać o to, aby zaciągnięte już zobowiązania spłacać w terminie, unikać debetów i przekraczania limitów na kartach, nie korzystać z kart kredytowych. Te działania pozytywnie wpłyną na ocenę czynników ilościowych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *