Aspekty prawne

Zasada dobrego sąsiedztwa

0

Przy poszukiwaniu gruntów pod inwestycje warto pamiętać o obowiązywaniu zasady dobrego sąsiedztwa. Jej naruszenie może ograniczyć lub wręcz zablokować plany budowlane.

Na czym polega zasada dobrego sąsiedztwa?

W przypadku terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wydawana jest decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania danego terenu. Określa ona warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu przez budowę obiektu budowlanego lub wykonanie na danym terenie innych robót budowlanych.

Inwestycja budowlana

Decyzja ta ma na celu przede wszystkim ustalenie, czy planowana inwestycja budowlana o określonych parametrach nie naruszy ładu przestrzennego, który powinien panować w danej okolicy i czy może zostać zrealizowana na danym terenie.

Zgodnie z przepisami do możliwości ustalenia warunków zabudowy wymagane jest spełnienie wszystkich warunków spośród poniższych: z działki musi być dostęp do drogi publicznej, nie może to być działka wymagająca uzyskania zgody na odrolnienie, uzbrojenie terenu (planowane lub istniejące) musi wystarczyć na potrzeby danej inwestycji, decyzja musi być spójna z przepisami odrębnymi, minimum jedna sąsiednia działka, z dostępem do tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w taki sposób, by było możliwe określenie wymogów nowej zabudowy odnośnie zbieżności funkcji, cech, parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli zatem budowa zaplanowanej inwestycji byłaby rozbieżna od dominującej w sąsiedztwie zabudowy, naruszona zostanie tzw. zasada dobrego sąsiedztwa.

Zasada dobrego sąsiedztwa w praktyce

Wyklucza ona możliwość budowy na danym terenie obiektu pełniącego funkcję niezgodną z funkcją już istniejących w sąsiedztwie budynków. Zgodnie z nią nowy budynek nie może zaburzyć harmonijnej całości, czy naruszyć wykształconych relacji środowiskowych. Nie może również ani swoim wyglądem ani przeznaczeniem naruszyć ładu przestrzennego. Obowiązująca na terenach niemających uchwalonego planu zasada konieczności dopasowania nowej zabudowy do już istniejącej ma zapobiec chaosowi i pozwolić na zachowanie ładu planistycznego.

W konsekwencji istnienia zasady dobrego sąsiedztwa jednym z najczęstszych powodów odmowy wydania warunków zabudowy jest właśnie jej naruszenie. Dlatego poszukując gruntów warto pamiętać o jej istnieniu, bowiem jej naruszenie może zablokować lub ograniczyć plany budowlane.

Warto jednak pamiętać, że zasady dobrego sąsiedztwa nie można odnosić jedynie do dosłownego sąsiedztwa. Bowiem parametry planowanej inwestycji nie muszą nawiązywać jedynie do zabudowy istniejącej na bezpośrednio granicznych terenach, ale trzeba wziąć pod uwagę również dalszą okolicę i to, w jaki sposób została ona zabudowana. Zatem jeśli nawet w dalszej okolicy, występuje zabudowa o podobnych parametrach do planowanego przedsięwzięcia, zasada dobrego sąsiedztwa zostanie spełniona i wydana zostanie decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *