Aspekty prawne

VAT a pierwsze zasiedlenie – zmiany

0

W związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy dotyczącej podatku od towarów i usług, od dnia 1 września 2019 roku obowiązuje nowa definicja pierwszego zasiedlenia. Jest ona rezultatem wyroku ogłoszonego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 roku.

1. Zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa

Zgodnie z artykułem 2 ust.14 ustawy o podatku VAT ustanowionym od 1 września 2019 roku, mowa jest o pierwszym zasiedleniu, który można zinterpretować jako oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub przeznaczenie budowli, budynków bądź ich części do własnego korzystania z nich zaraz po ich:

  • wybudowaniu;
  • ulepszeniu i dodatkowemu uposażeniu lokalu, jeżeli wydatki poniesione na unowocześnienie stanowiły – w rozumieniu przepisów dotyczących podatku dochodowego co najmniej 30% wartości początkowej budowli.

jojojojo/bigstockphoto.com

Najbardziej aktualna definicja pierwszego zasiedlenia istotnie wpływa na zastosowanie zwolnienia z tytułu podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy o VAT. Mówi ona, iż budynki, budowle i ich części zwolnione są z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji gdy:

  • dostawa materiałów do budowy jest wykonywana przed pierwszym zasiedleniem lub w jego trakcie;
  • między terminem pierwszego zasiedlenia a dostawą budynku, budowli bądź ich części minął okres krótszy niż 2 lata.

Wobec powyższych informacji można stwierdzić, iż ustawodawca w znowelizowanym przepisie dotyczącym ustawy o podatku od towarów i usług nie uwzględnia pierwszego zasiedlenia poprzez oddanie do użytkowania jako czynność podlegającą opodatkowaniu. Uszczegóławiając ten przepis ustanowił on, iż  pierwsze zasiedlenie można rozumieć jako oddanie nie tylko do użytkowania budynku, budowli lub ich części pierwszemu nabywcy, ale jednocześnie użytkowanie na potrzeby własne.

2. Zgodność nowelizacji ustawy z wyrokiem TSUE

Dopasowując zapisy ustawy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ustawodawca odstąpił w definicji pierwszego zasiedlenia od zapisu, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie budynku, budowli lub ich części następuje po zastosowaniu mechanizmu opodatkowania VAT. Do dnia 31.08.2019 miała zastosowanie w polskim prawie definicja zasiedlenia, która odwoływała się do transakcji podlegającej opodatkowaniu i wyłącznie ona skutkowała powstaniem zjawiska pierwszego zasiedlenia. W efekcie takich działań nieruchomości, które były wybudowane i używane przez podatnika nawet przez kilka lat, w momencie ich sprzedaży nie były uznawane jako zasiedlone.

Wobec tego typu działań, praktyka ta została zakwestionowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nastąpiły zmiany w ustawie dotyczącej podatku od towarów i usług. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie Kozuba Premium Selection Sp.z.o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie ustanowiło, iż przepisy polskiej ustawy o VAT nie są zgodne z regulacjami Unii Europejskiej  w zakresie warunków dotyczących zwolnienia z VAT dostawy części do budynków.

Zgodnie z postanowieniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz zapisami ustawy o VAT w prawie polskim od dnia 01.09.2019 r. sprzedaż lub inna forma zbycia budowli, budynku lub ich części przez podatnika, który korzystał z niej przez minimum 2 lata zostanie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *